page

သင္နွစ္သက္ရာ အေရာင္ ျဖင့္ေရြးခ်ယ္ၾကည့္ရူနိုင္ပါသည္

Saturday, October 27, 2012

အိမ္ေထာင္တစ္ခုတည္ေဆာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္

ညခ်စ္သူ | 4:15 AM |
ညခ်စ္သူ | 4:15 AM |
Best Blogger Tips
Share
ခရစ္သကၠရာဇ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ေန႔ဆိုလွ်င္  သီတင္းကြၽတ္လျပည့္ေန႔သို႔
ေရာက္ပါျပီ။မိ႐ိုးဖလာယံုၾကည္မႈ ဓေလ့ထံုးစံအရ ၀ါတြင္းကာလအတြင္း အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကို
ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့ၾကရတယ္ ။ထို႔ေၾကာင့္ ၀ါကြၽတ္ ကာလေရာက္ၿပီဆိုလွ်င္ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာလူမ်ဳိး
မ်ားအၾကားတြင္ ဘယ္သူေတြ မဂၤလာေဆာင္ၾကေတာ့မည္ ဆိုသည္ကို စိတ္၀င္စားၾကသည္က

႐ိုးရာဓေလ့တစ္ခုလို ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔အတူပင္ ၀ါကြၽတ္သည္ႏွင့္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ အရြယ္
ေရာက္ၿပီဟု သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရသူမ်ား အၾကား ဘယ္ေတာ့မဂၤလာေဆာင္မလဲ ဆိုသည္က
လည္း စခ်င္စရာ၊ ေနာက္ခ်င္စရာ စကားတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သလို ခ်စ္စရာလည္းေကာင္းသည့္ ၀ါ
ကြၽတ္ကာလ ၏စကားတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ဒါေၾကာင့္  ၀ါကၽြတ္ျပီသီတင္းကၽြတ္ေရာက္ျပီဆို
တာနဲ ့ ထိမ္းျမား လက္ထပ္ပြဲမ်ား အဆက္မျပတ္ က်င္းပႀကသကဲ့သို႔ သတင္းစာမ်ားတြင္လည္း
မဂၤလာသတင္းမ်ားေ၀ေ၀ဆာဆာ ေတြ႔ႀကရတယ္ ။ မဂၤလာသတို႔သား၊ သတို႔သမီးတို႔ကို မဂၤလာ
ေဆာင္ စံပယ္ပန္းကံုးခ်ီးျမွင့္ျခင္း၊ မဂၤလာလက္စြပ္ ၀တ္ဆင္ေပးျခင္း၊ မဂၤလာလက္ေဆာင္ ေပး
ပို့ျခင္း၊ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ျခင္း စသည္တို႔အတြက္ ေက်းဇူးတင္ေႀကာင္း သတင္းစာမ်ားတြင္ တ
ခမ္းတနား ေႀကညာႀကတယ္ ။ က်က္သေရမဂၤလာႏွင့္ျပည့္စံုေသာေပ်ာ္ရႊင္ ႀကည္ႏူးဖြယ္ေကာင္း
ေသာကိစၥမ်ားပင္ ။ခ်စ္သူရည္းစားတို႔အတြက္ကေတာ့  အိပ္မက္ႏွင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ရသည့္ အခ်ိန္
အခါျဖစ္လိမ့္မည္လို ့ ထင္ပါတယ္။ဒါေပမဲ့  နံပါတ္မရွိေသးတဲ႔ လူပ်ိဳၾကီးေတြအပ်ိဳၾကီးေတြအတြက္
ေတာ႔သီတင္းကၽြတ္ဆုိတာ ေမွ်ာ္ေမာဟတ္ေကာ႔ၾကီးေပါ႔ ဗ်ာ။ဟိုးယခင္ႏွစ္မ်ားဆီက အသက္၄၀
၀န္းက်င္အထိ အိမ္ေထာင္မက်ေသးသူမ်ားကို လူပ်ဳိႀကီး၊ အပ်ဳိႀကီးဟု ေခၚဆိုခဲ့ၾကေသာ္လည္း
ယေန႔အခ်ိန္တြင္အသက္ ၃၀ ၀န္းက်င္ အိမ္ေထာင္မက်ေသးသူမ်ားကိုပါ သတ္မွတ္လာၾက
သည္။ဘာေၾကာင့္ အပ်ိဳၾကီး ၊ လူပ်ိဳၾကီးေတြ မ်ားလာရတာလဲ ? ...........................။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အိမ္ေထာင္မျပဳသူအခ်ဳိး ပိုမိုမ်ားျပားေနၿပီး အိမ္ေထာင္ျပဳသည့္ အသက္အရြယ္
လည္းတျဖည္းျဖည္း ျမင့္မားလာေနသည္ ဟု လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန
ႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းေကာက္ယူခဲ့သည့္ ‘‘ေမြးဖြားမႈႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား
က်န္းမာေရး’’ စစ္တမ္း ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။အိမ္ေထာင္မျပဳသူအခ်ဳိးပိုမ်ားၿပီး အိမ္ေထာင္ျပဳသည့္ အ
သက္အရြယ္ ျမင့္မားလာေနသည့္အေၾကာင္းရင္း တြင္ စား၀တ္ေနေရးက အဓိကျပႆနာ အျဖစ္
ပါ၀င္ေနေၾကာင္းကိုလည္း အဆိုပါစစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။စစ္တမ္းကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္
ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေမြးဖြားမႈ ႏွင့္ မ်ဳိးဆက္ပြား က်န္းမာေရး
ဆိုင္ရာ ထြက္ရွိထားသည့္ စစ္တမ္းလည္းျဖစ္သည္။

စစ္တမ္းအရ အသက္၁၅မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္မျပဳသည့္ႏႈန္းသည္
၁၉၇၃ ခု ႏွစ္က ၇၈ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာ မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ၉၂ ဒသမ၈ရာခိုင္ႏႈန္း၊  အသက္ ၂၀မွ
၂၄ႏွစ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီး မ်ားတြင္ ၃၅ဒသမ၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၆၇ဒသမ၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အသက္ ၄၅ မွ
၄၉ႏွစ္အတြင္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ၅ဒသမ၉ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၁၄ ဒသမ ၈ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ အသီးသီး
ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ထို႔အျပင္ အသက္၁၅မွ၁၉ႏွစ္ အတြင္းရွိ အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္
အိမ္ေထာင္မျပဳသည့္ႏႈန္းသည္ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္က ၉၂ဒသမ၂ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ ၉၅ ဒ
သမ ၉ရာခိုင္ ႏႈန္းသို႔လည္းေကာင္း၊ အသက္ ၂၀ မွ၂၄ႏွစ္အတြင္းရွိ အမ်ဳိးသားမ်ား တြင္ ၅၅ဒသမ၂
ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇၆ဒ သမ၇ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔လည္းေကာင္း၊ အသက္၄၅မွ၄၉ႏွစ္အတြင္းရွိ အမ်ဳိး သားမ်ား
တြင္ ၃ဒသမ၅ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇ဒသမ၅ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔လည္းေကာင္း အသီးသီး ျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။

စစ္တမ္းတြင္၁၉၇၃ခုႏွစ္က အ မ်ဳိးသမီးမ်ား၏အိမ္ေထာင္ျပဳသည့္ အသက္အရြယ္သည္ ၂၁ႏွစ္၀န္း
က်င္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ ၂၆ ႏွစ္သို႔ ျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ အလားတူ အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္လည္း
၂၃ ႏွစ္၀န္း က်င္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ၂၇ ႏွစ္၀န္း က်င္သို႔ ျမင့္တက္ခဲ့ပါသည္။အိမ္ေထာင္မျပဳသူအ
ခ်ဳိးမ်ား လာျခင္းသည္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ အဓိကသည္ စား၀တ္ေနေရးျပႆနာ မ်ား
လာျခင္း၊ လူေနမႈပံုစံ ေျပာင္းလဲလာျခင္း၊ ပညာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအား ပိုမိုဦးစားေပးလာျခင္း မ်ားရွိ
သည္။ ပညာေရးျမင့္သူမ်ားကို ၾကည့္ပါကလည္း ပညာေရးျမင့္ေလ တစ္ဦးတည္းေနခ်င္ေလ ျဖစ္လာ
ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္မျပဳသူ အခ်ဳိးမ်ား လာေၾကာင္းကိုလည္း ကုလသမဂၢလူ ဦးေရ ရန္ပံုေငြအ
ဖြဲ႕မွတာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။ထို႔ျပင္ယေန႔ေခတ္၌ အိမ္ေထာင္ျပဳသူမ်ားတြင္ ကေလး
ယူႏႈန္းနည္း လာပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ အိမ္ ေထာင္ေရးကို ဒႆနအျဖစ္ျခံဳငံု စဥ္းစားၾကည့္ပါက
ယခင္ထက္တြက္ခ်က္ ရမႈပိုမ်ားလာခဲ့သည္။ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အိမ္ေထာင္ျပဳသည့္
အသက္အရြယ္သည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္၂၁ႏွစ္ ၀န္းက်င္ရွိခဲ့ရာမွ၂၆ ႏွစ္၀န္းက်င္သို႔ လည္းေကာင္း၊
အမ်ဳိးသားမ်ားတြင္  ၂၄ႏွစ္၀န္းက်င္ရွိခဲ့ရာမွ ၂၈ႏွစ္၀န္းက်င္ သို႔လည္းေကာင္း ျမင့္တက္လာသည္
ဟုလည္း စစ္တမ္းတစ္ေစာင္က ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ဒါေၾကာင့္ အိမ္ေထာင္တစ္ခုတည္ေဆာက္ဖို ့ရည္ရြယ္ေနၾကသူမ်ား အတြက္ သိသင့္သိထိုက္တာေလး
ေတြကို ရွာေဖြစုေဆာင္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္ ။အိမ္ေထာင္မက်ေသးတဲ့၊ အိမ္ေထာင္ျပဳ႕ဖို႕ ႀကိဳးစားေန
ၾကတဲ့ လူပ်ိဳႀကီး၊ အပ်ိဳႀကီးမ်ား ၊ညီေလး၊ ညီမေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါတယ္ေနာ္။

အခ်စ္မွာ မ်က္စိမရွိဘူးပဲဆိုဆို ။တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အရမ္းခ်စ္ေနရင္ အျပစ္မ်ားေတာင္ မျမင္
ေတာ့ဘူးပဲဆိုၾကဆိုၾက ။ဒီစကားေလးေတြက ခ်စ္သူေတြဘ၀မွာေတာ့ မွန္သင့္သေလာက္ပဲမွန္ပါလိမ့္
မယ္။ဒါေပမဲ့ တစ္ကယ္တန္း ႏွစ္ကိုယ္တူ ဘ၀ခရီးလမ္းကို တူယွဥ္ကာ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကေတာ့မယ္ဆို
ရင္ေတာ့ “မ်က္ေတာင္ေမႊး တစ္ဆံုးကိုမၾကည့္ပဲ မ်က္စိတစ္ဆံုးေတာ့ၾကည့္ပါ” ဆိုတဲ့ စကားပံုေလးလို
ပဲေပါ့ဗ်ာ ။ အစေကာင္းမွလဲ အေႏွာင္းေသခ်ာပါလိမ့္မယ္။ အိမ္ေထာင္ျပဳတယ္ဆိုတာက ဘာမွမသက္
ဆိုင္တဲ့ ဆန္႕က်င္ဘက္သူစိမ္းလူသားႏွစ္ဦး အတူတစ္ကြ ေပါင္းသင္းတာပဲေလအတူတကြ ေနလာခဲ့
ၾကၿပီးမွ စိတ္သေဘာထားျခင္း မတိုက္ဆိုင္ေတာ့လို႕တို႕၊ ေမတၱာမပါပဲ အခ်စ္တစ္ခုထဲကိုဦးစားေပးၿပီ
တစ္ေယာက္အေၾကာင္းတစ္ေယာက္ ေသခ်ာမသိပါပဲ အိမ္ေထာင္သက္ေလးၾကာလာတဲ့အခ်ိန္မွာ အ
တိတ္က ဘာမဟုတ္တဲ့ အျပစ္ေသးေသးေလး ေတြကိုအစျပဳ႕လို ကြဲကြာသြားၾကတာတို႕၊က ျဖစ္တတ္ပါ
တယ္ ။ထိုအျပင္ တူႏွစ္ကိုယ္ တဲအိုပ်က္မွာ ေနရေနရ ၊ထမင္းရည္ပူပဲ ေသာက္ရေသာက္ရဆိုျပီး ယူျပီး
ကာမွ ေနာက္ေတာ့ ပိုက္ဆံမေျပလည္လို႔ ကြာၾကကြဲၾကတယ္။ အေၾကြးေတြနစ္ၿပီး ထြက္ေပါက္မရွိလို႔
ရာဇဝတ္မႈေတြက်ဴးလြန္တယ္။ ကေလး ေမြးၿပီးမွ မေကြၽးႏိုင္လို႔စြန္႔ပစ္ၾကတယ္။ ကိုယ္၀န္ရွိမွ မေမြးႏိုင္
လို႔ ဖ်က္ခ်ၾကတယ္။ အျခားအျခား လူမႈေရးျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေသးတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ဒုကၡ
ေတြကိုၾကံ့ၾကံ့ခံ ၿပီး ႐ိုး႐ိုးသားသားနဲ႔ အိမ္ေထာင္သည္ ဘ၀ကိုျဖတ္သန္းေနသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မိမိရဲ႕ ဘ၀လက္တြဲေဖၚဟာ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးလဲ၊ မိမိအေပၚကို ဘယ္လို သေဘာထားတဲ့သူလဲ၊
ေရရွည္မွာေရာ ဘယ္လိုစိတ္ေျပာင္းလဲတက္တဲ့ လူစားမ်ိဳးလဲ၊ အခ်စ္တစ္ခုတည္းနဲ႕မဟုတ္ပဲ မိမိကို
နားလည္မႈေတြ စစ္မွန္တဲ့အခ်စ္နဲ႔ ေႏြးေထြးတဲ့ေမတၱာေတြ ေပးတက္တဲ့သူလားစတဲ့... စတဲ့   အခ်က္
ေလးေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၿပီးမွ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို ေရြးခ်ယ္သင့္တယ္လို႕ ထင္ပါတယ္ ။
အိမ္ေထာင္ေရးဆိုတာ အစေကာင္းမွ အေႏွာင္းေသခ်ာဆိုသလို ေနာင္ျပင္ရန္ ခက္တဲ့အမ်ိဳပါ။
တစ္မိသား နဲ႔ တစ္မိသား အခ်ိန္တန္ အရြယ္ေရာက္လို႕ တစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး အေၾကာင္းဆက္ ေပါင္းဖက္
ၾကရတာ ဓမၼတာပါပဲေလ။ ၀ါ၀င္ေတာ့မယ္ မခြဲႏိုင္ေတာ့ဘူး အရမ္းခ်စ္လို႕ဆိုၿပီး အေျပးအလႊား လက္ထပ္
ခ်င္ သူေတြလည္း မိမိဘ၀တစ္သက္တာမွာ သာယာေပ်ာ္ရႊင္ ခ်မ္းေျမ့တဲ့ ခိုင္ၿမဲတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေလး ျဖစ္
ဖို႕အတြက္ သည္အခ်က္ေလးေတြက ရွိထားဖို႕လည္းလိုအပ္လိမ့္မယ္လို ထင္ပါတယ္ေနာ္.....


၁။ မိမိအိမ္ေထာင္ဖက္သည္ ေရာဂါဘယကင္းရွင္းၿပီး က်န္းမာေရးေကာင္းဖို႕ လိုအပ္ပါသည္။

၂။ ဘြဲ႕ရ ၊ ေခတ္ပညာတက္ႀကီး မဟုတ္ရင္ေတာင္မွ သင့္တင့္တဲ့ ပညာအရည္အခ်င္းေလးေတာ့ ရွိထား
   ရပါမယ္။

၃။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သင့္တင့္တဲ့စီးပြားေရး ရွိဖို႕လည္းလိုပါတယ္။ မရွိေသးရင္လည္း ရွိလာေအာင္ႀကိဳးစားၿပီးမွ
    လက္ထပ္သင့္ပါတယ္။ တူႏွစ္ကိုယ္ တဲအိုပ်က္မွာ ထမင္းရည္ပူလ်က္ရေစေတာ့ ဆိုတာ သီခ်င္းထဲမွာပဲ
    ရွိပါတယ္။

၄။ မိမိပတ္၀န္းက်င္နဲ႕သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ေပါင္းသင္းတတ္ဖို႕နဲ႕ လူ၀င္ဆံ့ဖို႕လည္းလိုအပ္ပါတယ္။
    လူေကာင္းသူေကာင္းနဲ႕ ေပါင္းေဖၚတက္သူ ျဖစ္ဖို႕လိုပါတယ္။

၅။ စိတ္ေကာင္း၊ ႏွလံုးေကာင္း၊ သေဘာထားေကာင္းသူျဖစ္ဖို႕ လိုသလို အက်င့္စာဂ၊ စာရိတၱေကာင္းမြန္
    သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။


ေနာက္တစ္ခုက မိမိရဲ႕အိမ္ေထာင္ဖက္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး “ ပါသံုးပါ၊ ခ်ာသံုးခ်ာ၊ ကြာသံုးကြာ” လို႕
ဆိုတဲ့ ေရွးရိုးစဥ္လာ စကားေလးေတြကိုလည္း ေကာင္းမြန္စြာ မွတ္သားလိုက္နာဖို႕ လိုပါတယ္။
အဲ့ဒါေတြကေတာ့....

“ပါသံုးပါ” ဆိုတာ

၁။ အေၾကြးေတြ ပါလာသူ 
၂။ ေရာဂါဘယ ပါလာသူ
၃။ အပိုစားမယ့္သူ ပါလာသူ


“ခ်ာသံုးခ်ာ” ဆိုတာ

၁။ ပညာအရည္အခ်င္း ႏံုခ်ာသူ
၂။ အက်င့္စာရိတၱ ႏံုခ်ာသူ
၃။ အလုပ္အကိုင္ ႏံုခ်ာသူ


“ကြာသံုးကြာ” ဆိုတာ

၁။ တိုင္းႏိုင္ငံနဲ႕ လူမ်ိဳးမတူ ကြာျခားသူ
၂။ အယူ၀ါဒမတူ ကြာျခားသူ
၃။ စိတ္သေဘာမတူ ကြာျခားသူတို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။


ေရွးလူႀကီးမ်ားရဲ႕ ေျပာျပခ်က္အရ ထိုအခ်က္ကိုးခ်က္နဲ႕ မကိုက္ညီတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးေတြဟာ စိတ္ဆင္းရဲ၊
ကိုယ္ဆင္းရဲ ျဖစ္တတ္ၾကၿပီး သည္အခ်က္ေတြနဲ့ျပည့္စံုတဲ့ အိမ္ေထာင္ေရးေတြကေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္
အဆင္ေျပၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာ ကိုယ္ခ်မ္းသာ ရွိၾကတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။၀ါလကင္းလြတ္တဲ့ သီတင္းကၽြတ္ကာ
လအျပီးတြင္ အိမ္ေထာင္တစ္ခုတည္ေဆာက္ဖို ့ရည္ရြယ္ေနၾကသူမ်ား အတြက္ သိသင့္သိထိုက္တာေလး
ေတြကို ရွာေဖြစုေဆာင္းတင္ျပလိုက္ရပါတယ္ ။သူငယ္ခ်င္းအားလံုးလည္း ခိုင္ျမဲတဲ့တြဲလက္မ်ားျဖင့္ သာယာ
ခ်မ္းေျမ့တဲ့ ဘ၀ခရီးလမ္းကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ ့စြာ  ေလွ်ာက္လွမ္းနိုင္ၾကပါေစေသာ္................................။

ကိုးကားေသာလင့္မ်ား
Share